Har du en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte själv klarar av att göra. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor. Du som behöver assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det som du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska i största möjligaste mån kunna leva ditt liv som alla andra. Personlig assistans infördes 1994 i Sverige. Det är LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som reglerar personlig assistans.

Har du rätt till personlig assistans

Om du är under 65 år och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina så kallade grundläggande behov kan du ansöka om personlig assistans. Det görs då först en bedömning om du tillhör personkretsarna i LSS, om du gör det bedöms dina grundläggande behov. De tre personkretsarna är:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det finns fem grundläggande behov som berättigar till personlig assistans är:

  • Hjälp med personlig hygien
  • Måltider
  • Att klä av- och på sig
  • Att kommunicera med andra
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

Tillsyn av LSS-verksamhet

IVO bedriver tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården och för funktionshindrade, så kallad LSS-verksamhet, samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten berör varje människa, direkt eller som anhörig, på olika sätt i olika faser av livet. Hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst kräver ofta väl samordnade och integrerade insatser från verksamheterna. Det gäller likaväl äldreområdet, rehabilitering och funktionshinderområdet som psykiatrin och beroendevården. Gränserna mellan den enes och den andres ansvar är ibland otydlig. Det betyder att IVO inte bara granskar den enskilda verksamheten, utan de tittar på hur hela vårdkedjan fungerar och om och hur samverkan sker mellan olika utförare. Inom den sociala omsorgen tillsynar IVO bland annat äldreboenden, HVB för barn, unga och vuxna, beroendevården, verksamheter enligt LSS och socialtjänstens individ- och familjeomsorg. IVO kan granska hur en kommun har gått tillväga när de placerat ett barn eller ungdom i jour- eller familjehem, men de kan däremot inte granska själva hemmen.

Hur kan assistansen utföras?

Du kan antingen bli egen arbetsgivare eller köpa assistans av en anordnare. Som egen arbetsgivare tar du det fulla arbetsgivaransvaret och anställer dina assistenter själv. Om du köper assistans kan göra du detta från kommunen, ett företag eller bli medlem i ett brukarkooperativ, som då har det formella arbetsgivaransvaret.